नासदीय सूक्त, तात्विक  व्याख्या -२

  नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्  ।१। ( तदानीम् ) तब

पूरा पढें